REGULAMIN STRONY I SKLEPU

I. INFORMACJE OGÓLNE

Administrator („Tomasz Zalewski Niemiecki z Pasją”) – https://tomaszzalewski.pl , https://niemieckizpasja.pl oraz https://start.niemieckizpasja.pl z siedzibą w Chojnicach, przy ul. Armii Krajowej 22, NIP 555-189-69-86, Regon 301509392, email: kontakt@tomaszzalewski.pl, telefon: +48 795 795 852.

Sklep – prowadzona przez Tomasza Zalewskiego platforma teleinformatyczna, umożliwiającą Użytkownikom wyposażonym w odpowiednie urządzenie końcowe do zapoznawania się z Produktami i Usługami Sprzedającego, oraz zawieranie umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług.

Produkt – rzecz ruchoma, w tym książki, audiobooki, ebooki, videokursy utrwalone na nośniku materialnym oferowane przez firmę Tomasz Zalewski Niemiecki z Pasją za pośrednictwem Sklepu.

Plik – niezapisane na nośniku materialnym treści cyfrowe, a w szczególności ebook, audiobook, videokurs oferowane przez firmę Tomasz Zalewski Niemiecki z Pasją za pośrednictwem Sklepu, w ramach świadczenia usług.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu.

Konsument – Użytkownik, będący osobą fizyczną dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE
2.1. Użytkownik może korzystać ze Sklepu pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies, Google Chrome z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, Apple Safari z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.

2.2. Użytkownik, który dokonuje w Sklepie zakupów Plików, może korzystać z nich pod warunkiem spełnienia przez urządzenia końcowe Użytkownika następujących wymagań technicznych:

a. pliki MOBI – czytnik Amazon Kindle, tablet, smartfon, komputer PC/Mac z zainstalowaną aplikacją do otwierania plików MOBI.

b. pliki ePUB i PDF– komputer klasy PC lub Mac z monitorem o rozdzielczości minimalnej 800×600 pikseli, wyposażony w system operacyjny oraz program zdolny otwierać pliki ePUB, PDF (np. Adobe Acrobat Reader, Calibre, MobiPocket Reader), lub inne urządzenie końcowe, w tym czytnik ebooków, smartfon, tablet z zainstalowaną aplikacją do odtwarzania ww. plików. Więcej informacji nt. obsługiwanych plików i urządzeń Użytkownik znajdzie w zakładce Pomoc.

c. Pliki Mp3 i Mp4 – komputer klasy PC lub Mac z monitorem o rozdzielczości minimalnej 800×600 pikseli z zainstalowaną kartą dźwiękową i wyposażony w słuchawki. Głośniki lub inne urządzenie reprodukujące dźwięk i obraz.

2.3. Dla Produktów dystrybuowanych na trwałych nośnikach typu CD/DVD/BD, pendrive, karta flash – urządzenie końcowe dodatkowo wyposażone w czytnik CD/DVD/BD, pendrive, karta flash.

III. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

3.1. W ramach prowadzonego Serwisu, Tomasz Zalewski Niemiecki z Pasją oferuje sprzedaż produktów oraz treści cyfrowych Użytkownikom, po wcześniejszym dokonaniu zamówienia przez Użytkownika.

3.2. Zawarcie umowy następuje po złożeniu przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty lub poprzez kliknięcie na klawisz „Zamawiam i zapłacę”. Użytkownik w ramach dostępnej opcji tzw. „multikoszyka” może nabywać towary, usługi i treści cyfrowe oferowane przez pozostałe Serwisy prowadzone przez Tomasz Zalewski Niemiecki z Pasją. Użytkownik może również nabywać towary, usługi i treści cyfrowe poprzez aktywację odpowiedniego kodu na produkty.

3.3. Użytkownik może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3.4. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia “formularza zamówienia”.

3.5. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on na podany wcześniej adres email wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, oraz pouczenie o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy lub potwierdzenie o utracie prawa do odstąpienia, w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Tomasz Zalewski Niemiecki z Pasją zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia złożenia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

3.6. Tomasz Zalewski Niemiecki z Pasją w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności takiego zamówienia (w tym tożsamości Użytkownika).

3.7. Realizacja zamówienia dla produktów rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

3.8. Użytkownik może zamówić produkty oznaczone etykietą „w przedsprzedaży”. Termin realizacji takiego zamówienia zostaje wydłużony do czasu, kiedy produkt trafi do regularnej sprzedaży. Niniejszy zapis dotyczy również publikacji elektronicznych, w tym ebook, audiobook, multibook, a także Pakietów Plus (Druk PLUS eBook), składających się z książki papierowej oraz publikacji elektronicznej. Konsument każdorazowo będzie informowany o terminie realizacji zamówienia, poprzez stosowną informację, umieszczoną na karcie produktu.

3.9. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich lub w Euro i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki, z którymi Konsument będzie mógł się zapoznać najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się z umową.

3.10. Cena Pakietu (Zakup więcej, niż jednego produktu lub pliku lub produktu oraz pliku) obowiązuje wyłącznie dla całego zestawu i nie może być podzielona na poszczególne produkty wchodzące w jego skład. Z tego względu niemożliwy jest zwrot jakiejś części zakupionego Pakietu.

3.11. Wartość zamówienia zawierająca opusty i rabaty może zostać dodatkowo pomniejszona ze względu na zaokrąglenie wartości zamówienia, które związane jest z przeliczeniem ceny stosowanej w rozliczeniach detalicznych do ceny netto.

3.12. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów i usług znajdujących się w ofercie bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

3.13. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

3.14. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) w przypadku produktów wynosi 7 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską oraz inne firmy kurierskie (do 10 dni). W przypadku przedsprzedaży zamówienie zostanie zrealizowane z chwilą kompletacji wszystkich zamawianych książek. Datą realizacji zamówienia jest wówczas data określona „w realizacji od (dd.mm.rr)” przy konkretnym tytule. Data ta może ulec zmianie.

3.15. Realizacja zamówień treści cyfrowych nastąpi natychmiast po zaksięgowaniu przez Sklep wpłaty. Zamówiony ebook/audiobook pojawi się w zamówionych produktach na koncie Użytkownika. Proces ten w zależności od wybranego modelu płatności może trwać od kilku sekund (BLIK) do kilku dni (zwykły przelew).

3.16. Tomasz Zalewski Niemiecki z Pasją nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Użytkownika.

3.17. W przypadku wysyłki książek w wersji drukowanej Sklep pobiera zryczałtowaną opłatę, obejmującą koszt przesłania przesyłki do Użytkownika. Koszty przesyłki uzależnione są od sposobu dostawy, którą wybrał Użytkownik i na terenie Rzeczypospolitej Polskiej kształtują się w następujący sposób:

3.18. Koszt ewentualnej przesyłki jest uzależniony od kraju, do którego ma ona zostać wysłana, a jego wysokość jest ustalana z użytkownikiem telefonicznie lub mailowo (kontakt@tomaszzalewski.pl), o ile nie zostanie on podany na stronie zakupowej.

3.19. Każda transakcja potwierdzana jest dowodem zakupu (eparagon) lub fakturą VAT. Użytkownik, dokonując zakupu wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną. Zgoda ta może zostać cofnięta w każdym czasie.

3.20. W zależności od rodzaju dokonanego zamówienia płatność za zamówiony towar może nastąpić kartą płatniczą, przelewem na konto Sklepu. W przypadku dokonania zamówień w przedsprzedaży płatność następuję wyłącznie kartą płatniczą lub przelewem na konto Tomasz Zalewski Niemiecki z Pasją.

3.21 Użytkownik może opłacić produkt lub plik / usługę za pomocą szybkich płatności PayU, Stripe lub jeśli nie posiada online bankingu, za pomocą tradycyjnego przelewu.

3.22 Jeśli użytkownik zakupił produkt subskrybcyjny (abonamentowy), wówczas użytkownikowi będzie pobierana opłata w wysokości ustalonej w wybranym abonamencie oraz ze wskazaną w abonamencie częstoliwością.

3.23. Usługi abonamentowe będą obługiwane poprzez Stripe, PayU lub PayPal w zależności od tego, którą z form płatności wybrał użytkownik.

3.24 Walutą zakupową dotyczącą produktów i usług z płatnością jednorazową jest zwykle złoty polski (PLN). Jeśli nie, wówczas waluta jest wyraźnie zaznaczona tuż obok ceny.
Walutą stosowaną w płatnościach abonamentowych jest Polski Złoty (PLN), chyba, że obok kwoty zostanie wyraźnie zaznaczona inna waluta.

3.25 Wszelkie płatności elektroniczne są szyfrowane i bezpieczne, a sprzedający nie posiada jakichkolwiek danych widniejących na kartach płatniczych.

3.26. Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy dotyczące firmy Tomasz Zalewski Niemiecki z Pasją są własnością firmy Tomasz Zalewski Niemiecki z Pasją lub firma Tomasz Zalewski Niemiecki z Pasją posiada stosowne uprawnienia do korzystania z nich. Są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1191 z poźn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej z 30 czerwca 2000r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 776 z poźn. zm.). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

3.27. Użytkownik, który nabył produkty lub pliki w Sklepie, może użytkować je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Niedozwolone jest powielanie produktu, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej ze Sklepem.

3.28. Wszelkie Produkty i Pliki dostępne w Sklepie – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chyba że co innego wynika z licencji.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Użytkownik może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Tomasz Zalewski Niemiecki z Pasją niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Użytkownik nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna;

b. żądać wymiany rzeczy na wolne od wad albo usunięcia wady. Sklep jest zobowiązany wymienić wadliwą rzecz na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

4.2. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez firmę Tomasz Zalewski Niemiecki z Pasją usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Tomasz Zalewski Niemiecki z Pasją. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

4.3. Użytkownik może zgłaszać reklamacje drogą elektroniczną, telefoniczną lub też listownie adres: Tomasz Zalewski Niemiecki z Pasją, Armii Krajowej 22, 89-600 Chojnice, z dopiskiem „reklamacja”.

4.4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanej rzeczy w Sklepie (np. kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, numer transakcji, etc.). Jednocześnie w przypadku reklamacji Produktów należy je przesłać na adres Tomasz Zalewski Niemiecki z Pasją. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Nabywcy i powiadomi go o dalszym postępowaniu.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1. Z zastrzeżeniem pkt 5.2-5.3, zgodnie z “Ustawą o prawach konsumenta” (Dz. U. 2014.827), Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument nie musi podawać przyczyny.

5.2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi jeżeli przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje również Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

5.3. W przypadku wyrażania przez Konsumenta zgody na rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania go przez Tomasz Zalewski Niemiecki z Pasją o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku lub użycia przycisku Czytaj. Jeżeli Konsument wyraził zgodę na automatyczne wysyłanie plików po ich zakupie na urządzenia mobilne lub Dropbox, traci on swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy z chwilą dokonania i opłacenia zakupu.

5.4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może przesłać emailem na adres: kontakt@tomaszzalewski.pl, lub listownie na adres: Tomasz Zalewski Niemiecki z Pasją, Armii Krajowej 22, 89-600 Chojnice, z dopiskiem „zwrot”.

5.5. Dla ułatwienia prawa realizacji uprawnienia do odstąpienia od umowy, Konsument może skorzystać z formularza lub z oświadczenia, które stanowi załącznik do Regulaminu.

5.6. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się umowę za niezawartą. Tomasz Zalewski Niemiecki z Pasją nie później niż w terminie 14 dni zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Tomasz Zalewski Niemiecki z Pasją dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Administratora lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Administratora do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Administrator zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

5.8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego, Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

7.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

7.3. Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje konto w Sklepie wysyłając wniosek emailem na adres kontakt@tomaszzalewski.pl. Email musi być wysłany z skrzynki pocztowej użytej do zarejestrowania konta. W temacie maila użytkownik wpisuje “Usuwam konto”. O usunięciu konta użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową. UWAGA! Usunięcie konta oznacza utratę dostępu do wszystkich zakupionych pozycji elektronicznych znajdujących się w Bibliotece Użytkownika.

– Adresat: Tomasz Zalewski Niemiecki z Pasją, ul. Armii Krajowej 22, 89-600 Chojnice; adres e-mail: kontakt@tomaszzalewski.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

Regulamin obowiązuje od dnia 30.11.2021.

Opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu prosimy przesyłać na adres: kontakt@tomaszzalewski.pl